Missie GIDZ
.

GIDZ stelt zich ten doel de wereld waarin wij leven voor alles en iedereen mooier, beter en gezonder te maken. Het vergroten van onze leefkwaliteit en omgevingskwaliteit in wederkerige relatie met de natuur, de kringlopen en het draagvermogen van de aarde. De ombouw naar een duurzame samenleving is bovenal een cultuuropgave. We moeten onze manier van denken en doen, onze leefstijlen, mobiliteit, productiesystemen en consumptiepatronen aanpassen. ‘Less is more’ in de zin van ‘minder maar beter’ is een belangrijk gidsprincipe. Duurzame ontwikkeling is geworteld in een integrale systeembenadering – holisme – gericht op het creëren van kansen, kwaliteiten en waarden in meervoud, zowel voor het individu als de samenleving als geheel. Essentieel is het bevorderen van spaarzaamheid, zelfredzaamheid, inclusiviteit, circulariteit, sensitiviteit en veerkracht. En dit dan op een zodanige wijze dat de gemeenschapszin, biodiversiteit, en landschappelijke kwaliteiten worden behouden en hersteld.

Dennis Moet van studio GIDZ is opgeleid als ecoloog, fotograaf en docent. Zijn brede kennis op het gebied van groen, water, milieu, landschap, klimaat en duurzaamheid is gestoeld op vele jaren werkervaring bij diverse overheden, adviesbureaus, commissies, hoge scholen en academies. Hij is u graag van dienst bij ruimtelijke onderzoeks- en ontwerpopgaven en bij het maken van beeldverhalen over allerhande groene thema’s. Het leidmotief voor alle activiteiten en werkzaamheden van GIDZ is: dierbaar is duurzaam.
.

Het ontsluiten en delen van passies, verhalen, kennis, ervaringen en netwerkcontacten is essentieel om met en van elkaar te leren en duurzame ontwikkelingen voortdurend op een hoger niveau te brengen. Dit is waarom Dennis Moet van GIDZ groot belang hecht aan het geven van lezingen, deelname aan debatten en onderwijsactiviteiten. Persoonlijke fascinaties en inspiraties worden op pinterest getoond. Op deze site bij blog wordt regelmatig in woord en beeld verslag gedaan van bijgewoonde lezingen, veldwerk en lopend beeldend onderzoek.